Huvudsidor:
All rights reserved www.sundsutsikt.se
Rederierna i Helsingborg

Helsingborgs läge vid Öresund har haft en avgörande betydelse för stadens tillväxt.
20 januari 1866 börjar historien om rederierna genom att konsul Carl Henckel får
tillstånd att arrendera mark för anlägga ett varv vid hamnen.
18 oktober 1867 sjösätts det första fartyget, skonerten Santos.
Från och med 1899 byggs det bara ångfartyg på varvet och det är just denna fartygstyp
som ska få stor betydelse för rederiernas framväxt i Helsingborg.
Efter att sjökapten Bror Banck den 9 januari 1896 hållit ett inspirerande tal på hotell
Continental om de stora fördelarna med ångfartyg bildas tiden efter ett flertal rederier.
Bland de nybildade kan nämnas Rederi AB Helsingborg som bildas dagarna efter och som så
småningom leder till AB Hillerströms uppkomst, året därpå bildas Rederi AB Kärnan
som blir föregångare till AB Transmarin.

I Slutet på 1800-talet och i början på 1900-talet inköps en hel del ångare från England i
form av andrahandstonnage som blir grunden till Helsingborgs handelsflottas starka framväxt.
År 1914 när första världskriget bryter ut finns det i staden ett 50-tal rederier med tillsammans
101 ångfartyg och 29 segelfartyg.
Under första världskriget reduceras flottan till endast en tredjedel av vad den var innan
kriget bröt ut, detta på grund av att man förlorar fartyg i olika krigshandlingar men även
på grund av försäljning.

Sjöfarten lever vidare först genom 1920-talets konjukturuppgång och sedan depressionen i början
på 1930-talet.
Andra halvan av detta årtionde präglas av en högkonjuktur som förstärks av krigsupprustningen
i många länder.
1937 har staden 62 rederier med tilsammans 116 fartyg, samtliga ångare.
Under andra världskriget förloras en tredjedel av flottan i krigshandlingar
och nära 200 besättningsmedlemmar mister livet.
Hillerström blir första helsingborgsrederi med ett motorfartyg när man tar leverans av lastfartyget
Eros från varvet i Helsingör den 18 augusti 1941.

Efter kriget växer sig rederierna stora och Helsingborg är den tredje största rederistaden i Sverige
där nu även Gorthon Rederi AB (Rederi AB Gylfe) har tillkommit.
Med moderna fartyg inleds styckegodstrafik på reguljära linjer till kontinenten, medelhavet,
nord och sydamerika samt Australien och fjärran östern, en trafik som blir framgångsrik.
Rederierna upplever nu sin storhetstid och har lika stor betydelse som de stora industrierna på
land i Helsingborg.

På 1960-talet börjar det dock gå sämre och smårederierna försvinner efter hand.
Banck säljer 1966 sitt sista fartyg, Rhodos (ex Otto Banck), som varit chatrad av Hillerström.
Hillerström och Transmarin (som nu tagits över av Hillerström) avvecklar sina flottor på 1970-talet.
Hillerström lever kvar med fraktning, spedition och klareringsverksamhet framgångsrikt i slutet på
1970-talet och in på 1980-talet men även detta minskar senare för helt försvinna vid
detta århundrades ingång.
Bolagen avvecklas dock inte vilket leder till efter att Aktie Bolaget Otto Hillerström i
januari 2008 försätts i likvidation så tvingas i slutet på samma år dotterbolagen Rederi AB
Helsingborg, Transmarin, Transterra, Hillerström Transport och Hillerström Shipping i konkurs.
Det rederi som fanns kvar längst var Gorthon som år 2004 slogs ihop med B & N Nordsjöfrakt och
gemensamt bildade ett nytt bolag med namnet Rederi AB Transatlantic med säte i Skärhamn.
Kvar i Helsingborg finns nu endast en filial, Transatlantic Services AB.

Handelssjöfartens rederier är borta men borde fortfarande uppmärksammas då de tillsammans med
den utbyggda hamnen och industrierna i Helsingborg var helt avgörande för stadens expansion
från litet samhälle med blygsam handel till stor industri, transport och handelsstad.
Läs mer om :